เปิดการอบรมโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อด้านอาชีพ ทักษะชีวิต   

ประจำปี 2563

       สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  จัดการอบรมโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อด้านอาชีพ ทักษะชีวิต ประจำปี 2563  เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมแนะแนวตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสร้างความเข้มแข็งด้านงานแนะแนวในสถานศึกษา  ซึ่งกิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวะล้อม สามารถตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมายวางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรียนและด้านอาชีพ สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูเข้าใจและรู้จักผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน   โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมฯ มีครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว 1 คน และนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด 57 โรง ๆ ละ 3 คน เข้ารับการอบรมฯ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ