การอบรมเว็บไซต์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การนำข่าวและกิจกรรมลงเว็บไซต์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้สามารถปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของแต่กลุ่ม/หน่วยให้เป็นปัจจุบัน ทันเหตุการณ์ ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 โดยมีนางสาวกุสุมา แก้วกองทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านโนนลาน อ.หนองบัวแดง เป็นวิทยากรถ่ายทอดทักษะ ความรู้ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ