การอบรมเว็บไซต์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 

            สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การนำข่าวและกิจกรรมลงเว็บไซต์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน  เพื่อให้สามารถปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของแต่กลุ่ม/หน่วยให้เป็นปัจจุบัน ทันเหตุการณ์  ในวันที่ 10 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุม 1  โดยมีนางสาวกุสุมา  แก้วกองทรัพย์  ครู โรงเรียนบ้านโนนลาน อ.หนองบัวแดง เป็นวิทยากรถ่ายทอดทักษะ ความรู้ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ