การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาครูด้านการออกแบบการจัดประสบการณ์วิทยาการคำนวณ สำหรับเด็กปฐมวัย ด้วยระบบออนไลน์” ผ่าน Application Zoom

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ... นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาครูด้านการออกแบบการจัดประสบการณ์วิทยาการคำนวณ สำหรับเด็กปฐมวัย ด้วยระบบออนไลน์” ผ่าน Application Zoom เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในระดับปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดประสบการณ์วิทยาการคำนวณ สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการคิดอย่างเป็นระบบตั้งแต่ในวัยอนุบาลผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 287 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่1 จำนวน 141 คน อบรมฯวันที่ 5 สิงหาคม 2564 และรุ่นที่ 2 จำนวน 146 คน อบรมฯวันที่ 6 สิงหาคม 2564