ประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตาม สัมฤทธิผลฯ ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา

นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ "การประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตาม สัมฤทธิผล การปฺฏิบัติงานใหนหน้าที่ตำแหน่ง      ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รุ่น PA 3) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โดยนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กล่าวรายงาน.. การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีวามรู้ ความสามารถเพิ่มพูนสมรรถนะและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพให้ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ (รุ่น PA 3) จำนวน 21 คน และคณะกรรมการที่ปรึกษาประกอบด้วยนายธนชน  มุทาพร  ผู้ทรงคุณวุฒิ/อดีต ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,นายบัญญัติ  เพ็ญจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/อดีต ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 และคณะ  รวม 9 คน  และนายสงัด  คำเรื่องศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ