สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น.

สพป.ชัยภุมิ เขต 1 จัดการประชุมการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 23 กันยายน 2563 เพื่อสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษาปฐมวัย,ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน,ด้านการบริหารการศึกษา,ด้านการวิจัยและประเมินผลและด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม) โดยนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้มอบหมายให้นายเสงี่ยม ทองละมุล รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ