สพฐ.นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(หลังเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) สพป.ชัยภูมิ เขต 1

" วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายลานนิพนธ์ เกษลา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนางณฐมน คุนิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (หลังเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่มและคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลฯ ณ ห้องประชุม 1 และในภาคบ่ายได้ลงพื้นที่ไปยังร.ร.อนุบาลบ้านเขว้า อ.บ้านเขว้าและร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ อ.เมืองชัยภูมิ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่การศึกษาให้สามารถนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนของสถานศึกษาในสังกัด สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและเกิดคุณภาพโดยตรงต่อผู้เรียน"