ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายและมติของคณะรัฐมนตรี

นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายอภิชาติ พรหมฝาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายและมติของคณะรัฐมนตรี ต่อนายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3