พิจารณาคัดเลือกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการ "ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง" 

วันที่ 18  มีนาคม 2564  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการ "ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง" ร่วมประชุมและพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เช้าร่วมโครงการ "ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง" รับทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาอาหารกลางวันในโรงเรียน  ณ  ห้องประชุม 1 โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1