สพป.ชัยภุมิ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายสมัต  อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/รับผิดชอบงานวิชาการ,ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ,ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานภาษาไทย งานวัดและประเมินผลการศึกษา งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และงานส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference)ด้วยระบบ Zoom Meeting   เพื่อรับทราบนโยบายจาก สพฐ.และสะท้อนคิดการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบันและการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ในระยะยาว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ