ร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 6 มกราคม 2564   นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะ ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมการประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564  ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Video Conference  จาก สพฐ.โดยดร. อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ระลอกใหม่  เพื่อให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน