ร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (Video Conference) 

 วันที่ 16  ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.  ณ  ห้องประชุม 2  นายสงัด  คำเรืองศรี  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มนิเทศฯ,ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ,ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (Video Conference) เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงาน “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” ประกอบด้วย 1) การควบรวมเพื่อสร้างโรงเรียนคุณภาพให้ชุมชน 2) การเพิ่มการลงทุนเพื่อยกระดับโรงเรียนสำหรับโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (ทั้ง Stand Alone และโรงเรียนขนาดกลาง) 3) พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง