ร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล  การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง 

วันที่ 22  มกราคม 2564  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ...  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1    มอบหมายให้น.ส.กรพินธุ์  โชติราษี  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ /ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1      ร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล  การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรนีมะยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง (Video Conference) เพื่อทราบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน   เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการ โดยมีการจัดทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3 ลักษณะ ได้แก่ การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพาของชุมชนโรงเรียนมะยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง