ร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ... นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้น.ส.กรพินธุ์ โชติราษี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ /ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรนีมะยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง (Video Conference) เพื่อทราบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการ โดยมีการจัดทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3 ลักษณะ ได้แก่ การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพาของชุมชนโรงเรียนมะยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง