ร่วมการประชุมทางไกลเพื่อรับทราบนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) 

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563  เวลา 14.30 - 16.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบหมายให้  นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายสงัด   คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์/บุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้าร่วมการประชุมทางไกลเพื่อรับทราบนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) จาก ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ.