รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 

วันที่  18  ธันวาคม 2563  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อ.เมืองชัยภูมิ นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จำนวน 2,000 บาท จากนายอุทร  ผลกอง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อระกา เพื่อใช้เป็นสวัสดิการแก่นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดต่อไป