รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อ.เมืองชัยภูมิ นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 2,000 บาท จากนายอุทร ผลกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อระกา เพื่อใช้เป็นสวัสดิการแก่นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดต่อไป