รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 1,200 บาท จากนางสุรารักษ์ ลอยเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนาคำ เพื่อใช้เป็นสวัสดิการแก่นักเรียน/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดต่อไป