รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  

วันที่  17   ธันวาคม 2563  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จำนวน 1,200 บาท จากนางสุรารักษ์   ลอยเมฆ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนาคำ เพื่อใช้เป็นสวัสดิการแก่นักเรียน/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดต่อไป