รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 23  ธันวาคม 2563นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รับมอบเงินบริจาคจากนายสุขสันต์  ผาดไธสง  ผอ.โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม  จำนวน 1,000 บาท  และนายศุภชัย  ประเสริฐนู   ผอ.โรงเรียนบ้านวังโพน  จำนวน 1,000 บาท ซึ่งบริจาคเพื่อสบทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อใช้เป็นสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดต่อไป