รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 

 วันที่ 9 ธันวาคม 2563  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จำนวน 1,000 บาท จากนางอัมรา    สมานรักษ์  ผอ.โรงเรียนบ้านหินกอง  เพื่อใช้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดต่อไป