รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 1,000 บาท จากนางอัมรา สมานรักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหินกอง เพื่อใช้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดต่อไป