รับมอบป้ายรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 มอบป้ายเขตปลอดบุหรี่ ให้แก่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับมอบป้ายสติกเกอร์และสติกเกอร์เขตปลอดบุหรี่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โดย นพ.วชิระ บถพิบูลย์ นพ.สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางทิพวรรณ โถชัย นักวิชาการสาธารณสุขพร้อมคณะ นำมามอบให้เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามประกาศกระทรวงสาธารสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561