มอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัศโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่  4  มีนาคม 2564นางรพีพรรณ  ตุงชีพ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   มอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัศโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/นายสมัต  อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ศึกษานิเทศก์และโรงเรียนในสังกัด  ซึ่งแผ่นพับดังกล่าว จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในการเผ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในสังกัด ได้รับรู้ถึงการป้องกันตนเอง ให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัศโคโรนา 2019 (COVID-19)