มอบนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 วันที่ 14  ธันวาคม 2563  นายนิวัฒน์ แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  มอบนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้แก่คณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ  โดยให้ทีมศึกษานิเทศก์ ทำงานเชิงลึก  วิเคราะห์ปัญหา วางแผน กำหนดรูปแบบการนิเทศฯ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น