มอบนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้แก่คณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ โดยให้ทีมศึกษานิเทศก์ ทำงานเชิงลึก วิเคราะห์ปัญหา วางแผน กำหนดรูปแบบการนิเทศฯ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น