โครงการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงานและการกำจัดขยะมูลฝอยตามมาตรการภาครัฐ

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดกิจกรรม “โครงการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงานและการกำจัดขยะมูลฝอยตามมาตรการภาครัฐ” เพื่อให้บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้สภาพแวดล้อมสะอาด เรียบร้อย สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน ในวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดและบรรยายพิเศษฯ และนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชัยภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายและภาคบ่ายบุคลากรแต่ละกลุ่ม/หน่วยต่างแยกย้ายดำเนินกิจกรรม 5 ส