ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบเพื่อนครู อ.เมืองชัยภูมิ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   นำคณะ รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วยและคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประชุมสัญจรพบเพื่อนครู อ.เมืองชัยภูมิ “โครงการ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบเพื่อนครู” เพื่อมอบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ อ.เมืองชัยภูมิ  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  โดยการขับเคลื่อน 4 มิติ ได้แก่  1. โอกาสทางการศึกษา (Opportunity) การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน,เด็กออกกลางคัน,เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ,กองทุนนักเรียนกรณีฉุกเฉิน,2.ประสิทธิภาพ (Performance)(การบริหารจัดการโดย ICT,การสร้างโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล,การสร้างโรงเรียนคุณภาพชุมชน,ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์) 3. การเรียนรู้ (Learning) (การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning.วิทยาการคำนวณ Computing Science ,ชมรมครู,สุดยอดครูต้นแบบ, การพัฒนาครู) และ 4. ความปลอดภัย Bully (การกลั่นแกล้ง, กระทบร่างกายจิตใจ, อุบัติเหตุ ,จมน้ำเสียชีวิต ) โดยมีเป้าหมาย Power One คือ นักเรียน (คุณภาพการเรียนรู้ RT NT O-Net,สุขภาวะที่ดีที่ร่างกายจิตใจ,คุณธรรม จริยธรรมและความปลอดภัย)