ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา

นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 โดยนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และนายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลประเด็นการส่งเสริม เด็กปฐมวัย สุขภาวะและโภชนาการและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกับทางโรงเรียนด้วย