ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา

        นายวรัท  พฤกษากุลนันท์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา  ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563  โดยนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลประเด็นการส่งเสริม        เด็กปฐมวัย สุขภาวะและโภชนาการและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกับทางโรงเรียนด้วย