ประชุมชี้แจง "การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมชี้แจง "การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563ให้แก่ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์ฯ และคณะกรรมการรับ-ส่ง ข้อสอบ ระหว่างศูนย์สอบกับสนามสอบ โดยมีนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานและมอบนโยบาย เพื่อให้การดำเนินการประเมินมีมาตรฐาน และเป็นไปแนวทางเดียวกัน  ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง  ตรงตามความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน นำข้อมูลที่ได้ใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนทั้งในระดับรายบุคคล โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง