ประชุมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต ผ่านระบบ Zoom Meeting

๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมัต อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๑  เป็นประธานเปิดการประชุม ด้วยระบบออนไลน์ (ZOOM)  เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  โดยมีโรงเรียนในสังกัดกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๘ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย  โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า  โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ โรงเรียนบ้านดอนหัน  และโรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องของหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาด้านการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ให้นักเรียนเก่ง ดี มีความสุข รู้คุณค่าในตนเองและมีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย และพัฒนากิจกรรมเพศวิถีศึกษาสร้างนักเรียนต้นแบบ สร้างจิตสำนึก เกิดการป้องกันมากกว่าแก้ปัญหา วิทยากร  ได้รับความอนุเคราะห์จาก ๑. นางเยาวภา  กล้าขยัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา๒. นางอุไร  กางกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง๓. นางปุณิกา ชื่นนาเสียว. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแจ้งน้อย  ๔.  นางนริศลักษณ์  รุ่งเรือง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ผู้รับผิดชอบโครงการ