ประชุมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต ผ่านระบบ Zoom Meeting

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม ด้วยระบบออนไลน์ (ZOOM) เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ โดยมีโรงเรียนในสังกัดกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๘ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ โรงเรียนบ้านดอนหัน และโรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องของหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาด้านการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ให้นักเรียนเก่ง ดี มีความสุข รู้คุณค่าในตนเองและมีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย และพัฒนากิจกรรมเพศวิถีศึกษาสร้างนักเรียนต้นแบบ สร้างจิตสำนึก เกิดการป้องกันมากกว่าแก้ปัญหา วิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จาก ๑. นางเยาวภา กล้าขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา๒. นางอุไร กางกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง๓. นางปุณิกา ชื่นนาเสียว. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแจ้งน้อย ๔. นางนริศลักษณ์ รุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ