ประชุมฯ วางแผนคัดเลือกนักเรียนดีเด่น โครงการเพศวิถึศึกษา

วันที่ 11 สิงหาคม 2564   นายสมัต อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนดำเนินการคัดเลือก นักเรียนดีเด่น รู้คุณค่าตนเอง โครงการเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างจิตสำนึกนักเรียนให้รู้คุณค่าในตนเอง สร้างความตระหนักปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)