สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุม 1 ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเป็นไปตามแนวทางที่ สพฐ. กำหนด โดยในส่วนของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้รับจัดสรร ดังนี้ 1) ค่าครุภัณฑ์สำหรับสถานศึกษา 5,747,400 บาท ,2) สิ่งก่อสร้าง/ซ่อมแซม 11.483,800 บาท และ 3) อาคารขนาดใหญ่ 1 หลัง(สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน 400 คนขึ้นไป มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 10 ห้องขึ้นไป)