การประชุมพิจารณาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

 วันที่  4  ธันวาคม  2563  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” ของ สพฐ.  โดยมีคณะ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 , ผอ.กลุ่ม/หน่วย, ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์/คณะกรรมการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมฯ  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิโดยคัดเลือกโรงเรียนหลักของชุมชนซึ่งมีการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อม มีหลักการทำโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เกิดจากการรวมโรงเรียนเครือข่าย 1 ต่อ 7 หรือ 1 ต่อ 8 หรือในอัตราส่วนที่มากที่สุดที่ สพท.สามารถดำเนินการได้  ให้มีโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง