ร่วมการประชุมบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัดชัยภูมิ

 วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 น.  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง    เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัดชัยภูมิ  ครั้งที่ 1/2564   ณ  ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อรับทราบแนวทาง/นโยบายการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  จากนายมณฑล  ภาคสุวรรณ์   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา /ผู้รับผิดชอบการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ   เพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของโรงเรียนในทุกด้าน  การดำเนินการจะครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรในคราวเดียวกัน  ซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3 ลักษณะ ดังนี้ 1)การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  2)โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง และ3)โรงเรีนมัธยมดีสี่มุมเมือง