ร่วมการประชุมบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อรับทราบแนวทาง/นโยบายการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จากนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา /ผู้รับผิดชอบการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของโรงเรียนในทุกด้าน การดำเนินการจะครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรในคราวเดียวกัน ซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3 ลักษณะ ดังนี้ 1)การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 2)โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง และ3)โรงเรีนมัธยมดีสี่มุมเมือง