ารประชุมทางไกลผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมทางไกลผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในรูปแบบ Video Conference ผ่านช่องทาง Zoom Cloud Meeting ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 โดยมีนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภุมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯพร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ 1/ผอ,กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย/คณะศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ/ชี้แจงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวในด้านต่าง ๆ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมฯเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ณ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์ฯ