การประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณ ห้องประชุม 1 เพื่อร่วมปรึกษาหารือและมอบแนวนโยบาย/ทิศทางในการทำงาน โดยมีนโยบายเร่งด่วนในการวางแผนกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดนโยบายและแผนการทำงาน ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือของ ผอ./รอง ผอ.สพป./ผอ,กลุ่ม/หน่วยและประธานศูนย์ฯ ช่วยกันวิเคราะห์และเมื่อกำหนดทิศทางนโยบายจนมีแผนปฏิบัติการแล้วจะขับเคลื่อนแผนโดยออกพบปะเพื่อนครู 100 %