ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 30 เมษายน 2564 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 4/2564 เพื่อปรึกษาหารือ แจ้งข้อราชการ การเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการปฏิบัติงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ โดยมีนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ และคณะ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและหัวหน้ากลุ่มงานในแต่ละกลุ่มเข้าร่วมการประชุมฯ โดยพร้อมเพรียง หลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ นางสุรีพร โพธิ์งาม ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 10000 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และนาฬิกาชนิดแขวนผนัง จำนวน 4 เรือน ให้แก่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เนื่องในโอกาสลาออกจากราชการ โดย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นผู้รับมอบ