สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อให้แผนปฏิบัติการดังกล่าว มีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ภายใต้สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และคณะบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมฯ