สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564          ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อให้แผนปฏิบัติการดังกล่าว    มีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ภายใต้สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และคณะบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมฯ