ประชุมชี้แจงตัวแทนศูนย์สอบ “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Educational Test (O-NET) ปีการศึกษา 2563

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมตัวแทนศูนย์สอบ “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Educational Test (O-NET)” ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และนายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติฯ ,น.ส.สาวิกา จักรบุตร ศึกษานิเทศก์ ชพ./หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมชี้แจงฯ เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ