ประชุมชี้แจงตัวแทนศูนย์สอบ  “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Educational Test (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 11 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมตัวแทนศูนย์สอบ  “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Educational Test (O-NET)” ชั้น ป.6 และ ม.3  ปีการศึกษา 2563  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ  และนายสงัด  คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติฯ ,น.ส.สาวิกา  จักรบุตร  ศึกษานิเทศก์ ชพ./หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมชี้แจงฯ  เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ