ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุม 1 โดยผู้มีอำนวยการโรงเรียน/ตัวแทน เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง ฯ โดยการขอตั้งงบประมาณผ่านเว็บไซต์ https://budget-school.jobobec.in.th