ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564  ครั้งที่ 2/2564

 วันที่ 19 มกราคม 2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564  เพื่อชี้แจงโครงการ/กิจกรรม ที่ปรับเพิ่ม ลดงบประมาณ รวมท้งชี้แจงการดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564