การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2564)  ในวันที่ 15 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุม 1  เพื่อวางแผนและกำหนดปฏิทินการออกประเมินฯ โดยนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้พบปะและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการฯ  เน้นความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ,นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ชี่้แจงรายละเอียดในการดำเนินการฯ  ,นายสงัด  คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่ง คณะกรรมการฯ ดังกล่าวมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ในการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา/รกน.ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ.ต่อไป