การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2564) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 เพื่อวางแผนและกำหนดปฏิทินการออกประเมินฯ โดยนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้พบปะและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการฯ เน้นความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ,นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชี่้แจงรายละเอียดในการดำเนินการฯ ,นายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่ง คณะกรรมการฯ ดังกล่าวมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา/รกน.ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ.ต่อไป