ประชุมคณะกรรมที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ประเมินฯ ผอ.สถานศึกษา  PA 3

วันที่ 11 ุมภาพันธ์  2564 เวลา 9.30 น. คณะกรรมการที่ปรึกษา /พี่เลี้ยง นำโดยนายเสงี่ยม ทองละมุน รองผอ.สพป.ชย.1 ประชุมวางแผนการนิเทศ ติดตาม สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา รุ่น Pa3 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1