ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพ         เชิงวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา

    สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปี 2563  New normal school  2020  ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563   เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานฯ  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละ มุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมฯ  ณ ห้องประชุม 1