การประชุมพิจารณากลั่นกรอง OIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online 2021) 

มื่อวันที่ 9  สิงหาคม 2564 ..สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมชี้แจงการจัดทำและพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบOIT)  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 (ITA Online 2021) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 1  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ  มีคณะ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมการประชุมฯ  เพื่อกลั่นกรอง ตรวจสอบเอกสารตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) ให้ถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินฯ