ประชุมคณะกรรมการบริหารบ้านพักข้าราชการ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารบ้านพักข้าราชการ ครั้งที่ 1*2564 ณ ห้องประชุม 1 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดระเบียบบ้านพักข้าราชการใหม่/การพักอาศัยของผู้พักอาศัยแบบมีเงื่อนไข และการจัดบุคคลเข้าพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการ