ประชุมคณะกรรมการบริหารบ้านพักข้าราชการ ครั้งที่ 1/2564

 วันที่ 29  มกราคม 2564  นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารบ้านพักข้าราชการ ครั้งที่ 1*2564   ณ ห้องประชุม 1  เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดระเบียบบ้านพักข้าราชการใหม่/การพักอาศัยของผู้พักอาศัยแบบมีเงื่อนไข และการจัดบุคคลเข้าพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการ