ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 

วันที่ 5  กุมภาพันธ์  2564 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา  ณ ห้องประชุม 2  เพื่อพิจารณาตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีตำแหน่งว่าง  ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ กรณีตำแหน่งว่าง จำนวน 14 โรงเรียน 16 อัตรา และมีโรงเรียนที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563๗ จำนวน 8 โรงเรียน 8 อัตรา