การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 3 มีนาคม 2564  นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ณ ห้องประชุม 1  เพื่อรายงานสถานะกองทุนฯ และร่วมพิจารณาเกี่ยวกับระเบียบ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการฯ, ข้อกำหนดคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ว่าด้วย "หลักเกณฑ์และวิธิการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ" และวิธีการระดมทุนฯ