การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณ ห้องประชุม 1 เพื่อรายงานสถานะกองทุนฯ และร่วมพิจารณาเกี่ยวกับระเบียบ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการฯ, ข้อกำหนดคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ว่าด้วย "หลักเกณฑ์และวิธิการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ" และวิธีการระดมทุนฯ