ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลัดสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.3) ออนไลน์

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลัดสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การจัดส่งข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ และมีครูผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรง จำนวน 57 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมฯ รับฟังการบรรยาย นโยบายการดำเนินงาน และลงมือฝึกการใช้ระบบการจัดและตรวจสอบแบบรายงาน ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ