ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลัดสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.3) ออนไลน์

เมื่อวันที่  29 มิถุนายน 2564  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลัดสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)   เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การจัดส่งข้อมูลถูกต้องครบถ้วน  เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  โดยมีนายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ  และมีครูผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรง จำนวน 57  โรงเรียน   เข้าร่วมการประชุมฯ รับฟังการบรรยาย นโยบายการดำเนินงาน และลงมือฝึกการใช้ระบบการจัดและตรวจสอบแบบรายงาน  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ