การตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน& ตรวจสอบ การปรับปรุงซ่อมแซม

        วันที่ 24   กรกฎาคม 2563  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตรวจสอบการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯ โรงเรียนบ้านขวาน้อย,วังก้านเหลืองดรุณกิจ,บ้านกุดฉนวนและบ้านโนนตาด