ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2563

วันที่ 13 มีนาคม 2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  /นายสงัด  คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/     นายสมัต  อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น ป. 6  และ ม. 3           ซึ่งศูนย์สอบสพป.ชัยภูมิ เขต 1 มีสนามสอบฯ ป.ุ6 จำนวน 21 สนามสอบ/ ม. 3 จำนวน 16 สนามสอบ รวม 37 สนามสอบ       ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ  ทั้งนี้  เพื่อกำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการดำเนินการฯ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ.กำหนด รวมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการที่ปฎิบัติหน้าที่ฯและนักเรียนที่เข้าทดสอบฯ โดยการทดสอบฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ร่วมทั้งนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ ตลอดจนนำผลไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่่น ๆ