วันที่ 25 มีนาคม 2564 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบอัตนัยในการสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายอภิชาติ พรหมฝาย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ มอบนโยบายในการดำเนินการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 นี้