คัดเลือกนักเรียนดีเด่น กล่าวสุนทรพจน์ “การรู้คุณค่าในตนเอง” ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

นายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการคัดเลือกนักเรียนดีเด่น กล่าวสุนทรพจน์การรู้คุณค่าในตนเอง ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เน้นการดำเนินการอย่างมีส่วนร่วม สร้างคุณภาพการศึกษาเกิดทักษะชีวิตให้นักเรียนปลอดภัยและรู้คุณค่าใน ตนเอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สังคมชุมชน และเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น สร้างความตระหนักปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีคณะตัวแทน ผอ.สถานศึกษา/ศึกษานิเทศก์ และนางนริศลักษณ์ รุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ ร่วมดำเนินการคัดเลือกฯ ผ่านระบบออนไลน์ Google meet ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 โดยมีศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการคัดเลือกฯ จำนวน 10 ศูนย์ฯ (ห้วยต้อนนาฝาย,บ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ ,นครกาหลง 1-3,หนองแวง,หนองบัวแดง ,บ้านเขว้า 2 ,ลำน้ำเจียง ,ลำน้ำเจา)