คัดเลือกนักเรียนดีเด่น กล่าวสุนทรพจน์ “การรู้คุณค่าในตนเอง” ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

นายสมัต  อาบสุวรรณ์   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดการคัดเลือกนักเรียนดีเด่น กล่าวสุนทรพจน์การรู้คุณค่าในตนเอง ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2564  เน้นการดำเนินการอย่างมีส่วนร่วม สร้างคุณภาพการศึกษาเกิดทักษะชีวิตให้นักเรียนปลอดภัยและรู้คุณค่าใน ตนเอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สังคมชุมชน และเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น สร้างความตระหนักปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  มีคณะตัวแทน ผอ.สถานศึกษา/ศึกษานิเทศก์ และนางนริศลักษณ์  รุ่งเรือง  ศึกษานิเทศก์  ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ  ร่วมดำเนินการคัดเลือกฯ ผ่านระบบออนไลน์  Google meet  ในวันที่  30  สิงหาคม  2564  ณ ห้องประชุม 1  โดยมีศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการคัดเลือกฯ จำนวน 10 ศูนย์ฯ (ห้วยต้อนนาฝาย,บ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ ,นครกาหลง 1-3,หนองแวง,หนองบัวแดง  ,บ้านเขว้า ,ลำน้ำเจียง ,ลำน้ำเจา)