การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 44 โรงเรียน รวม 88 คน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ โดยมีนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ มีนายจำเนียร มูลสาร ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากร