“การพัฒนาครูด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” รุ่น 3  

 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสงัด  คำเรืองศรี  รอง ผอ.สพป.ชัยภุมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” รุ่น 3  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  ให้แก่ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณระดับชั้น ม.1-3  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดทุกโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ